NEWS & EVENTS

 

Thông báo thay đổi tên công ty từ 18/5/2022

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, tên công ty đã chính thức được đổi từ MAT VIETNAM thành KANTO BUSSAN VIETNAM.
Xin cảm ơn